MENCS este instituția responsabilă pentru activitățile specifice referitoare la acordarea titlurilor doctorale și gestionarea titlurilor universitare conform Legii Educației Naționale nr. 1/2011, art. 125 alin. (2), art 158 alin (4), art. 166 alin (2), art. 168 alin (5), (7) si (8), art. 170 alin (1), (3) si (4), art. 192 alin (1) si (5), art. 217 alin (1), art. 219 alin (1), art. 220 alin (2), art. 295 alin (1), art. 300 alin (1), (4) si (5). 

Atribuțiile sale în acest sens sunt desfășurate prin Consiliul Național de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare (CNATDCU), organisme consultative al MENCS conform art. 217 alin (1) din Legea Educației Naționale nr. 1/2011. 

Necesitatea proiectului Sisteme moderne de preluare, evaluare și informare privind tezele de doctorat și de gestionare a titlurilor universitare în cadrul Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice este determinată de numărul foarte mare de activități desfășurate de către Solicitant (MENCS), în ceea ce privește preluarea, evaluarea și informarea privind tezele de doctorat și gestionare a titlurilor universitare. 

Procesul de obținere a titlului de doctor este structurat în 5 etape majore, descrise în continuare și prezentate schematic în Figura nr. 1. 

Etapa 1
Universitate
evaluare
     
Etapa 2
Comisia de specialitate
(experți CNATDCU)
analiză
     
Etapa 3
CNATDCU
referat de validare/respingere
     
Etapa 4
MENCS
ordin de emitere titlu doctor
     
Etapa 5
Publicare pe website
baza de resurse online
Fig. 1 – Prezentarea schematică a procesului de emitere a titlurilor doctorale

În prima etapă, lucrarea de doctorat este elaborată de aspirantul la titlul de doctor, sub îndrumarea unui profesor coordonator din cadrul uneia din cele 48 de școli doctorale existente în cadrul Universităților de Stat din România. În cadrul acestei prime etape, are loc inclusiv evaluarea lucrării, de către o Comisie constituită la nivelul Universității. În urma evaluării, în cazul în care se consideră că lucrarea evaluată corespunde standardelor etice și de calitate în domeniul vizat, Comisia emite o decizie de aprobare, iar lucrarea este transmisă mai departe în format electronic către MENCS, în vederea parcurgerii următoarelor etape de evaluare.

Cea de-a doua etapă de evaluare se desfașoară în cadrul MENCS, de către Comisia de specialitate din cadrul CNATDCU. Regulamentul de organizare și funcționare al CNATDCU este stabilit de Ordinul Ministrului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului 3759–3761 în Monitorul Oficial nr. 138 din 23.02.2011. Conform metodologiei de lucru, această comisie se stabilește din baza de experți CNATDCU. Principala problemă legată de această etapă de evaluare este reprezentată de inexistența unui sistem informatic care să susțină procesul, în scopul identificării tentativelor de plagiat. Evaluarea se realizează pe baza experienței didactice a experților și a bazei de resurse pe care aceștia o au la dispoziție, în special materiale pe suport de hârtie și resurse disponibile online. În urma procesului de evaluare, Comisia emite un Referat de aprobare sau de respingere a lucrării. 

În cea de-a treia etapă de evaluare, CNATDCU, pe baza evaluărilor realizate de membrii Comisiei de specialitate, emite un referat de aprobare sau de respingere a dosarului. În cazul respingerii dosarului, se procedează la informarea Școlii doctorale care a promovat respectivul dosar cu privire la motivele respingerii. Potrivit Legii Educației Naționale, Art. 158, alin. (4), MENCS (prin CNATDCU), realizează evaluarea periodică a Școlilor doctorale și acreditarea acestora. Implementarea proiectului permite creșterea calității acestui proces prin crearea unei baze de date care cuprinde rezultatele evaluării și generarea unor rapoarte specifice privind nivelul de calitate al lucrărilor pe fiecare Școală doctorală. Considerăm că acest instrument implementat are o importanță deosebită în ceea ce privește asigurarea unei calități ridicate a procesului didactic în Școlile doctorale. 

Etapa a patra constă în Emiterea Ordinului de Atestare a titlului de doctor, în cazul unei evaluări pozitive din partea CNATDCU, respectiv a Ordinului de respingere, în cazul în care se constată că lucrarea nu respectă condițiile formale de depunere sau aceasta nu îndeplinește condițiile minime din punct de vedere al calității și eticii. 

Etapa a cincea constă în publicarea on-line a lucrării de doctorat, pe site-ul web al Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice. În prezent acest lucru nu este posibil, în condițiile în care nu există un intrument adecvat acestui scop. Implementarea proiectului soluționează această problemă, întrucât prevede dezvoltarea unui intrument care permite publicarea on-line a lucrărilor și rezumatelor acestora, care vor putea fi accesate ulterior în vederea susținerii calității procesului de evaluare. De asemenea, intrumentul informatic implementat include o secțiune de Rapoarte privind neregularitățile identificate, care pot fi fi utilizate ulterior de către experții din Comisiile de specialitate în vederea îmbunătățirii procesului de evaluare. 

Proiectul vizează de asemenea optimizarea sistemului de gestionare a titlurilor didactice, proces care este prezentat schematic în Figura nr. 2. 

Etapa 1
Universitate
evaluare
     
Etapa 2
Comisia de specialitate
(experți CNATDCU)
analiză
     
Etapa 3
CNATDCU
referat de validare/respingere
     
Etapa 4
MENCS
ordin de emitere titlu doctor
Fig. 2 – Prezentarea schematica a procesului de emitere a titlurilor didactice

În prima etapă, la nivelul universității se depune dosarul necesar obținerii titlurilor didactice, care include toate documentele impuse de metodologia în vigoare. Evaluarea realizată la acest nivel are rolul de verificare a conformității administrative a dosarului (existența tuturor documentelor necesare, îndeplinirea criteriilor de obținere a titlului etc). În cazul avizării favorabile, acest dosar este transmis către MENCS, care realizează următoarele etape de evaluare prin CNATDCU, conform Art. 192 alin. (1) din Legea Educației Naționale:  Asigurarea calității învățământului superior și a cercetării științifice universitare este o obligație a instituției de învățământ superior și o atribuție fundamentală a Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice. În realizarea acestei atribuții, Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice colaborează cu ARACIS, cu alte agenții înscrise în EQAR, precum și cu CNCS, CNATDCU, Consiliul de etică și management universitar (CEMU) și alte organisme cu competențe în domeniu conform legislației în vigoare.

Cea de-a doua etapă de evaluare se desfățoară în cadrul MENCS, de către Comisia de specialitate din cadrul CNATDCU. În urma evaluării dosarelor necesare obținerii titlurilor universitare, experții evaluatori prezintă Rapoarte de evaluare, care vor sta la baza fundamentării Referatului de aprobare sau respingere emis de CNATDCU. 

Proiectul își propune să soluționeze problemele identificate în desfășurarea acestei etape de evaluare, prin punerea la dispoziția MENCS a unui instrument integrat care va permite:

  • implementarea unui sistem care va permite evaluarea modului de respectare a condițiilor formale privind transmiterea dosarelor necesare pentru obținerea titlurilor universitare;
  • automatizarea procesului de repartizare a experților în Comisiile de evaluare ale CNATDCU, pe baza unor criterii predefinite, în vederea asigurării unei evaluări obiective a dosarelor.

În cea de-a treia etapă, CNATDCU, pe baza evaluărilor realizate de membrii Comisiei de specialitate, emite un Referat de aprobare sau de respingere a dosarului. În cazul respingerii, se procedează la informarea universității care a promovat respectivul dosar cu privire la motivele care au stat la baza deciziei. Prin proiect se asigură crearea unei baze de date, care cuprinde întregul set de documente și motivele care au stat la baza deciziei de respingere. 

Cea de-a patra etapă constă în emiterea Ordinului de atribuire a titlului universitar, în cazul în care MENCS, prin CNATDCU emite un referat de aprobare a dosarului. Prin proiect se va dezvolta, în cadrul intrumentului informatic, un sistem de prezentare on-line a stadiului evaluării dosarelor și a eliberarii titlurilor didactice.