„Sisteme moderne de preluare, evaluare și informare privind tezele de doctorat și de gestionare a titlurilor universitare în cadrul Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice”, proiect Cod SMIS 38699

Proiectul „Sisteme moderne de preluare, evaluare și informare privind tezele de doctorat și de gestionare a titlurilor universitare în cadrul Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice” răspunde obiectivului specific al Domeniului major de intervenţie 1.2, asigurând o îmbunătățire de structură și proces în ceea ce privește preluarea, evaluarea și informarea privind tezele de doctorat și gestionarea titlurilor universitare în cadrul Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice.

Realizarea proiectului de față, concretizată în atingerea obiectivelor fundamentate, contribuie - alături de celelalte proiecte finanțate - la îndeplinirea obiectivului specific al axei 1.2 din Programul Operational Dezvoltarea Capacității Administrative – îmbunătăţirea capacităţii în ceea ce priveşte responsabilizarea administraţiei publice.

Având în vedere modificările de structură și proces aduse de Legea Educației Naționale, adoptată la începutul acestui an, dar  și documentele  strategice care guvernează activitatea MENCS, este strict necesară dezvoltarea unui sistem informatic integrat la nivelul întregului sistem educațional care să conțină o bază de date de cunoştinţe referitoare la reglementarea  şi controlul activităţii, informații statistice, nevoie generată de deficiențele majore pe care le prezintă managementul informațiilor, de imperativul coordonării activităților si de întârzierile în luarea deciziilor.

Proiectul se înscrie în cadrul definit  de Strategia Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice de creștere a transparenței decizionale în acordarea titlurilor știintifice și didactice, conform căreia, Consiliul Național de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare, comisie de experți constituită de MENCS, are ca atribuții elaborarea criteriilor și stabilirea bazelor de date international reprezentative pentru fiecare domeniu specific, iar unitățile de învățământ superior au atribuții complete în ceea ce privește acordarea titlurilor științifice și didactice, inclusiv soluționarea contestațiilor.

Totodată, educaţia este un factor cheie pentru dezvoltarea durabilă la nivel global. Prin „Strategia Naţională pentru Dezvoltare Durabilă, Orizonturi 2013-2020-2030”, România fixează ca obiectiv prioritar de importanţă strategică îmbunătăţirea radicală şi diversificarea ofertei educaţionale a întregului sistem de învăţământ şi formare profesională, condiţie obligatorie pentru transpunerea în fapt a principiilor dezvoltării durabile pe termen mediu şi lung.